Roos van der Wiel Fotografie
Rietveldlaan 31
9731 MJ Groningen
06-42263126 roosvanderwielfotografie@gmail.com www.roosvanderwiel.nl
KvK: 707030369
BTW nummer: 212204889B01

Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
1.2 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen fotograaf en opdrachtgever.
1.3 Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
1.4 Fotograaf/opdrachtnemer: Roos van der Wiel Fotografie, KvK 70730369.
1.5 Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
1.6 Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
1.7 Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
1.8 Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 (aw).
1.9 Beelddrager: de drager waarop een fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of USB-stick.

2. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Vergoeding
3.1 Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
3.2 Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
3.3 De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurtarief en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
3.4 Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4. Offerte en aanbetaling
4.1 Opdrachtnemer stelt offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor voorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. De offerte wordt samengesteld en de opdracht helder omschreven.
4.2 Offertes zijn vrijblijvend en maximaal één maand na offertedatum geldig, tenzij anders overeengekomen.
4.3 De opdrachtgever dient een digitaal akkoord te geven op de offerte.
4.4 Bij het accepteren van de offerte gaat de klant automatisch ook akkoord met de algemene voorwaarden.
4.5 De prijzen in de genoemde offerte zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4.6 Na akkoord van de offerte kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.
4.7 Bij akkoord van de offerte vind - indien eerder overgekomen - een aanbetaling plaats.
4.8 Wanneer de opdrachtgever na overeenkomen van de offerte het evenement of huwelijk volledig annuleert, vindt er geen restitutie van het reeds aanbetaalde bedrag plaats, tenzij de oorzaak van deze vroegtijdige beëindiging redelijkerwijs voor rekening van de fotograaf dient te komen.

5. Factuur en betaling
5.1 Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
5.2 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden
ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
5.2.1 eerste betalingsherinnering: 7 dagen na verloop van de factuurdatum, geen extra kosten.
5.2.2 tweede betalingsherinnering: 14 dagen na verloop van de factuurdatum, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente.
5.2.3 derde betalingsherinnering: 21 dagen na verloop van de factuurdatum, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente.
5.2.4 indien de factuur na de derde betalingsherinnering niet wordt betaald binnen 5 dagen, schakelt de opdrachtnemer een incassobureau in en worden de kosten verhaald op de opdrachtgever.

6. Reis-, parkeer- en verblijfkosten
6.1 De reiskostenvergoeding bedraagt 0,25 euro per gereden kilometer, na 20 km vanaf Rietveldlaan 31, 9731 MJ Groningen. (excl. Waddeneilanden)
6.2 De eventuele parkeerkosten worden apart toegevoegd aan de eindfactuur.
6.3 Alle reis- en verblijfskosten buiten Nederland worden gezien als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur.

7. Uitvoering van de opdracht
7.1 Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
7.2 Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
7.3 Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.
7.4 Bij ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
7.5 Technische apparatuur kan kapot gaan of in gebreke blijken te zijn geweest tijdens het fotograferen of na het fotograferen. Bij defecte apparatuur of bestanden kan de opdrachtgever geen schadevergoeding van opdrachtnemer eisen. In het geval van een bruiloft: De opdrachtnemer heeft op de bruiloft minimaal twee camera’s mee, zodat risico’s met apparatuur zo veel mogelijk worden uitgesloten.

8. Levering
8.1 Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
8.2 Digitale bestanden met fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de opdrachtgever.
8.3 Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
8.4 Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, via WeTransfer of een online galerij.
8.5 Bij verzending van bestellingen per post of online is de opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

9. Cadeaubonnen
9.1 Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
9.2 Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

10. Auteurs- en portretrecht
10.1 Het auteursrecht van het werk blijft ook na overdragen van de fotograaf. Deze bestanden mogen alleen voor privédoeleinden worden gebruikt, niet voor commercieel gebruik. Tenzij de fotograaf hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
10.2 Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken waarbij de opdrachtgever herkenbaar in beeld wordt gebracht voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.
10.3 De opdrachtgever behoud het portretrecht indien hij/zij herkenbaar in beeld wordt gebracht. De opdrachtgever zal vooraf aangeven of de opdrachtnemer toestemming heeft om de gemaakte beelden te publiceren voor eigen promotionele doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
10.4 De opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.
10.5 Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.
10.6 De naam van de fotograaf dient duidelijk bij het gebruik van een fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
10.7 Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.
10.8 Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.
10.9 Opdrachtnemer bewaart een reservekopie van het werk tot maximaal 1 jaar. Indien door omstandigheden buiten de schuld van opdrachtnemer het materiaal verloren raakt, kan de opdrachtgever hiervoor geen schadevergoeding eisen.

11. Annuleringen
11.1 Het Annuleren/verplaatsen van een fotoshoot kan alleen per e-mail.
11.2 Annuleren/verplaatsen van fotoshoots dient maximaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden, is dit niet het geval, dan zal Studio Lin Maakt 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening brengen.
11. 3 'Slecht-weer' regeling voor fotoshoots; 1e annulering/verplaatsing: Geen kosten. 2e annulering/verplaatsing: 50% van overeengekomen honorarium. 3e annulering/verplaatsing: 100% van overeengekomen honorarium. Bij annulering op locatie worden tevens reiskosten in rekening gebracht.
11.4 Bij het annuleren en/of verplaatsen van een bruidsreportage, nadat de bevestiging hiervan is getekend en een aanbetaling is gebeurd, geldt de volgende annuleringsregeling:
- Er vindt geen restitutie plaats van de gedane aanbetaling.
- Bij annulering/verplaatsing binnen 1 maand tot de bruidsreportage is 25% van het resterende bedrag van de bruidsreportage verschuldigd.
- Bij annulering/verplaatsing binnen 15 dagen tot de bruidsreportage is 75 % van het restbedrag van de bruidsreportage verschuldigd. Tenzij anders is overeengekomen.

12. Klachten
12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. De opdrachtnemer heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot evenredige schade voor de opdrachtnemer zou leiden.
12.2 Klachten na deze 7 dagen worden niet meer in behandeling genomen.
12.3 Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

13. Aansprakelijkheid
13.1 Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
13.2 Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
13.3 De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
13.4 Opdrachtnemer is in geen enkel geval aansprakelijk wanneer er wegens omstandigheden door de overheid opgelegde regels door de opdrachtgever niet worden nageleefd. Dit geldt voor geldelijke boetes en/of eventuele andere straffen. Opdrachtnemer zal in dit geval duidelijk communiceren dat de volledige verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever ligt.

14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
14.1 Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
14.2 Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.