Roos van der Wiel Fotografie
Rietveldlaan 31
9731 MJ Groningen
06-42263126 roosvanderwielfotografie@gmail.com www.roosvanderwiel.nl
KvK: 707030369
BTW nummer: 212204889B01

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen fotograaf en opdrachtgever.
3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
4. Fotograaf/opdrachtnemer: Roos van der Wiel Fotografie, KvK 70730369.
5. Klant: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
6. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
7. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 (aw).

Artikel 2. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.  

Artikel 3. Vergoeding
1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
2. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
3. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurtarief en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
4. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4. Offerte en aanbetaling
1. Offertes zijn vrijblijvend en maximaal 14 dagen na offertedatum geldig.
2. De fotograaf kan niet aan haar offerte worden gehouden, indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat (in een deel van) de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes gelden niet voor vervolgopdrachten.
4. De klant dient een digitaal akkoord te geven op de offerte.
5. Bij het accepteren van de offerte gaat de klant automatisch ook akkoord met de algemene voorwaarden.
6. De prijzen in de genoemde offerte zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
7. Na akkoord van de offerte kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.
8. Bij akkoord van de offerte vindt - indien eerder overgekomen - een aanbetaling plaats.
9. Wanneer de klant na overeenkomen van de offerte het evenement of huwelijk volledig annuleert, vindt er geen restitutie van het reeds aanbetaalde bedrag plaats, tenzij de oorzaak van deze vroegtijdige beëindiging redelijkerwijs voor rekening van de fotograaf dient te komen.

Artikel 5. Factuur en (aan)betaling
1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan klant, tenzij anders overeengekomen. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
2. Voor een shoot of bruiloft dient een duidelijke aangegeven aanbetaling te worden gedaan voor het reserveren van de datum.
3. De volledige betaling van een shoot dient 14 dagen voor de shoot worden betaald. Bij een bruiloft dient de volledige betaling uiterlijk een maand van te voren te worden betaald.
4. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat de klant hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de klant opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
- eerste betalingsherinnering: 7 dagen na verloop van de factuurdatum, geen extra kosten.
- tweede betalingsherinnering: 14 dagen na verloop van de factuurdatum, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente.
- derde betalingsherinnering: 21 dagen na verloop van de factuurdatum, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente.
- indien de factuur na de derde betalingsherinnering niet wordt betaald binnen 5 dagen, schakelt de fotograaf een incassobureau in en worden de kosten verhaald op de klant.

Artikel 6. Reis-, parkeer- en verblijfkosten
1. De reiskostenvergoeding bedraagt 0,35 euro per gereden kilometer vanaf Swifter 7, na het overeengekomen aantal km wat in de brochure staat vermeld. (excl. Waddeneilanden, daarover komen nog de kosten van boot).
2. De eventuele parkeerkosten worden apart toegevoegd aan de eindfactuur.
3. Alle reis- en verblijfskosten buiten Nederland worden gezien als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur.

Artikel 7. Uitvoering van de opdracht
1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. Fotograaf fotografeert het leven zoals het is en is niet verantwoordelijk voor omstandigheden of personen die zich anders gedragen dan wenselijk. Dit heeft tevens betrekking op lichtomstandigheden. Klant dient zich ervan bewust te zijn dat bij donker licht ruis in foto’s kan ontstaan.
3. Indien klant later aanwezig is dan de afgesproken tijd, vervalt deze tijd.
4. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.
5. Bij ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
6. Bij ziekte tijdens een bruiloft probeert de fotograaf naar alle kunnen een vervanger te regelen om het fotograferen over te nemen. De nabewerking doet de fotograaf vervolgens zelf.
7. Technische apparatuur kan kapotgaan of in gebreke blijken te zijn geweest tijdens het fotograferen of na het fotograferen. Bij defecte apparatuur of bestanden kan de klant geen schadevergoeding van de fotograaf eisen. In het geval van een bruiloft: De opdrachtnemer heeft op de bruiloft minimaal twee camera’s mee, zodat risico’s met apparatuur zoveel mogelijk worden uitgesloten.

Artikel 8. Levering
1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
2. Fotograaf bewerkt foto’s nauwkeuring in haar eigen stijl, tenzij anders is overeengekomen.
3. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling is ontvangen.
4. Levering geschiedt d.m.v. JPG bestanden in overeengekomen resolutie via Wetransfer of een andere online. Niet geselecteerde of RAW bestanden worden niet verstuurd.
5. Fotograaf werkt naar eigen inzien objecten en aanpassingen in het gezicht weg. Aanvullende eisen van de klant zorgen voor meerwerk tegen uurtarief.
6. Na levering/ontvangst van de digitale bestanden ligt de verantwoordelijkheid bij de klant.
7. Bij verzending van bestellingen per post of online is de opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

Artikel 9. Fotoproducten/albums
1. Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij fotograaf, te
ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
2. Voor het maken van fotoproducten worden ontwerpkosten, drukkosten en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
3. Op fotoproducten zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.

Artikel 10. Cadeaubonnen
1. Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
2. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
3. Op het moment dat de cadeaubon wordt ingewisseld geldt het tarief die op dat moment gehanteerd wordt, het bedrag op de cadeaubon wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag.

Artikel 11. Auteurs- en portretrecht
1. Het auteursrecht van het werk blijft ook na overdragen van de fotograaf. Deze bestanden mogen alleen voor privédoeleinden worden gebruikt, niet voor commercieel gebruik. Tenzij de fotograaf hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken waarbij de klant onherkenbaar in beeld wordt gebracht voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.
3. De klant behoudt het portretrecht indien hij/zij herkenbaar in beeld wordt gebracht. De klant zal vooraf aangeven of de opdrachtnemer toestemming heeft om de gemaakte beelden te publiceren voor eigen promotionele doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
4. De klant is niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.
5. De naam van de fotograaf dient duidelijk te worden vermeld bij het gebruik van een de beelden of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen
5. Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken. Dit omvat tevens het gebruik van (Instagram) filters, aanpassen van licht en kleur.
6. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.
7. Opdrachtnemer bewaart een reservekopie van het werk tot maximaal 1 jaar. Indien door omstandigheden buiten de schuld van opdrachtnemer het materiaal verloren raakt, kan de opdrachtgever hiervoor geen schadevergoeding eisen.

Artikel 12. Wijzigingen van de overeenkomst en annuleringen
1. Het annuleren/verplaatsen van een fotoshoot dient schriftelijk worden gedaan, dit kan kosteloos tot 14 dagen van te voren. Buiten deze periode of wanneer er geen nieuwe datum wordt gepland, wordt 25% in rekening gebracht. Bij annulering 48 uur voor de shoot wordt 50% in rekening gebracht.
2. In geval van een bruiloft: bij annulering tussen de 12 en 6 maanden van te voren wordt 25% van het offertebedrag in rekening gebracht (geen restitutie van de aanbetaling), bij annulering tussen de 6 en 3 maanden wordt 40% in rekening gebracht, bij annulering tussen de 3 en 1 maand van te voren wordt 50% in rekening gebracht en annulering binnen 1 maand voor de bruiloft wordt 60% in rekening gebracht.
3. In geval van slechte weersomstandigheden (regen of extreme wind) is fotograaf bevoegd de shoot te verplaatsen.
4. De shoot kan niet worden verplaatst indien de klant graag een golden hour wil en het is een bewolkte dag.

Artikel 13. Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk en gemotiveerd te worden voorgelegd aan de fotograaf.
2. Klachten over de shoot of andere opdracht, dienen tijdig kenbaar gemaakt te worden, zodat ze nog hersteld kunnen worden.
3. Klachten na deze 7 dagen worden niet meer in behandeling genomen.
4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en schade
1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan de klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf.
2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door de klant.
3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
4. De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en betaling om op locatie te fotograferen.
5. De klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de beelden en het maken van een back-up
6. De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden.
7. Wanneer een klant schade maakt aan apparatuur dient de taxatiewaarde vergoed te worden door de klant.
8. In het geval dat fotograaf schadevergoeding verschuldigd is: de aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
9. Fotograaf is in geen enkel geval aansprakelijk wanneer er wegens omstandigheden door de overheid opgelegde regels door de klant niet worden nageleefd. Dit geldt voor geldelijke boetes en/of eventuele andere straffen. Fotograaf zal in dit geval duidelijk communiceren dat de volledige verantwoordelijkheid bij de klant ligt.
10. Fotograaf zal alle shoots op meerdere kaartjes verschrijven om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten. Mocht een SD-kaart van fotograaf ondanks deze maatregelen corrupt gaan voordat de foto’s zijn geleverd, kan de shoot kosteloos opnieuw worden gedaan. Fotograaf is in een dergelijk geval geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 15. Overmacht
1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.
4. Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken is fotograaf gerechtigd kosten die hiermee gepaard gaan in rekening te brengen.
4. Wanneer klant de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is fotograaf gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen. Indien de shoot wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum buiten een jaar na de oorspronkelijke datum, wordt dit beschouwd als annulering. Klant kan indien gewenst een nieuwe overeenkomst met fotograaf aangaan voor een nieuwe datum tegen de op dat moment geldende tarieven.
5. Wanneer fotograaf niet aan alle verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen doordat zij overheidsmaatregelen naleeft, kan dit niet als wanprestatie worden aangemerkt. Zij zal zich ten volste inspannen om tot een goed eindresultaat te komen.

Artikel 16. bijzondere bepalingen
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.
2. In geval van een opdracht van meerdere dagdelen komen eventuele voorzieningen zoals maaltijden voor rekening van klant. Daarnaast dient klant in geval van een opdracht met een reistijd van meer dan 2.5 uur enkele reis te zorgen voor de benodigde overnachting(en). Dit geldt tevens voor eventuele second shooters.
3. Fotograaf behoudt het recht om een deel van een shoot te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door klant of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kan klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 17. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan de klant medegedeeld.
2. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.